Kazalniki kakovosti

Področje kakovosti in varnosti je v Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) opredeljeno v III. poglavju 23. člena tega poglavja in opredeljuje naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti v lekarni.

V Lekarni Ig zagotavljamo kakovost in varnost storitev z izvajanjem naslednjih aktivnosti:

– spremljamo in vrednotimo kazalnike kakovosti ter sprejemamo ustrezne ukrepe za izboljševanje kakovosti in varnosti v lekarni

– izvajamo periodične interne strokovne nadzore

– načrtujemo, se udeležujemo, spremljamo in beležimo usposabljanja in izobraževanja zaposlenih na področjih razvoja farmacevstke stroke

– spremljamo in beležimo neželene učinke zdravil in jih poročamo na JAZMP

– periodično in skladno s predpisi izvajamo meritve in kontrole merilne in delovne opreme

– spremljamo kazalnike zadovoljstva pacientov

– v skladu z dobro lekarniško prakso skrbimo za strokovno shranjevanja izdelkov

– sprejemamo zdravila s pretečenim rokom uporabe obiskovalcev med celotnim odpiralnim časom lekarne in poskrbimo za njihovo strokovno uničenje

– spremljamo odpoklice zdravil, medicinski pripomočkov, živil in kozmetike in z zagotavljanjem sledljivosti speljemo odpoklic do kupca, kadar je odpoklic takšne narave

– nadzorujemo roke uporabe vseh izdelkov in o tem vodimo evidence

– zdravila in medicinske pripomočke nabavljamo le pri registriranih veledrogerijah v Republiki Sloveniji

– izvajamo aktivnosti za preverjanje avtentičnosti zdravil in sodelujemo pri preprečevanju trgovanja s ponarejenimi zdravili

  Vsa dokumentacija v zvezi s spremljanjem kakovosti in varnosti lekarne je shranjena v Lekarni Ig.

close